Loading ...
close
<p><span style="color:#000000;"></span></p>

<h1 dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</h1>

<h1 dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:26px;"><strong><span style="font-family:IRANSans;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%"><a href="http://eiffelstone.com/"><span style="color:#9b5302;">سنگ دهبید</span></a><span style="color:#9b5302;"> کرم و مشکی : </span></span></span></span></span></span></strong></span></h1>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:16px;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%"><span style="color:#000000;">درحقیقت</span><strong><span style="color:#000000;"> </span><a href="http://eiffelstone.com/"><span style="color:#000000;">سنگ دهبید</span></a><span style="color:#000000;"> </span></strong><span style="color:#000000;">مرغوب وبا کیفیت داخلی, هم از نظر کیفیت وهم از نظرقیمت مزیت های رقابتی زیادی در مقایسه با رقبای خارجی خود دارد. به طورکلی تعیین قیمت </span><strong><a href="http://eiffelstone.com/"><span style="color:#000000;">سنگ مرمریت دهبید</span></a></strong><span style="color:#000000;"> بر اساس نوع,درجه بندی و اندازه وابعاد </span><a href="http://eiffelstone.com/"><span style="color:#000000;">سنگ</span></a><span style="color:#000000;"> صورت می گیرد</span></span></span></span></span></span></span><span style="color:#000000;"></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-size:20px;"><strong><span style="font-family:IRANSans;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%"><a href="http://eiffelstone.com/"><span style="color:#9b5302;">سنگ دهبید</span></a><span style="color:#9b5302;"> کرم: </span></span></span></span></span></span></strong></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:16px;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%">&nbsp;دارای زمینه ای روشن و شفاف است که رگه های یخی زیبایی دارد.</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:18px;"><strong><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%"><span style="color:#9b5302;">&nbsp;مهمترین ویژگی </span><a href="http://eiffelstone.com/"><span style="color:#9b5302;">سنگ دهبید</span></a><span style="color:#9b5302;"> کرم :</span></span></span></span></span></strong></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:16px;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%">ساب پذیری بسیار بالا است.این سنگ پس از فرآوری با استفاد<span style="color:#9b5302;"></span>ه از یووی,به کیفیت بسیار بالایی می رسد و به بازار عرضه می شود </span></span></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:16px;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%">&nbsp;پالیشر سنگ باید از نوع عالی انتخاب شود تا شفافیت این سنگ زیبا و مرغوب حفظ گردد .</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:16px;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%"><strong><a href="http://eiffelstone.com/"><span style="color:#000000;">&nbsp;سنگ دهبید</span></a></strong><span style="color:#000000;"> به عنوان یک سنگ لوکس ساختمانی محبوب معماران و طراحان داخلی است و از رنگ های روشن تا تیره را دربر می گیرد و بیشتر در دو رنگ کرم و مشکی دربازار بیشتر مورد توجه قرار می گیرد</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:16px;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%"><strong><a href="http://eiffelstone.com/"><span style="color:#000000;">سنگ مرمریت</span></a><span style="color:#000000;"> </span></strong><span style="color:#000000;">مرغوبی که در</span><strong><span style="color:#000000;"> </span><a href="http://eiffelstone.com/"><span style="color:#000000;">منطقه دهبید</span></a></strong><span style="color:#000000;"> استان فارس در کشور عزیزمان تولید می گردد و در حقیقت ,معدن این سنگ در این منطقه قرار دارد به سنگ دهبید معروف شده و به علت کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد,در بازار بین المللی نیز برای خود اعتبار زیادی کسب نموده است </span></span></span></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#9b5302;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:18px;"><strong><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%">&nbsp;سنگ دهبید تیره یا مشکی </span></span></span></span>:</strong></span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:16px;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%">&nbsp;شفافیت و زیبایی بالایی دارد.اما تفاوت آن با سنگ کرم این است که زمینه آن تیره می باشد.</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:16px;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%"><span style="color:#000000;">&nbsp;از دیگر خواص </span><strong><a href="http://eiffelstone.com/"><span style="color:#000000;">سنگ های دهبید</span></a><span style="color:#000000;"> </span></strong><span style="color:#000000;">که باعث ارزشمند تر شدن آن می شود می توان به مقاومت سایشی زیاد,استحکام بالا و جذب آب بسیار کم اشاره نمود.</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:16px;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%">این سنگ زیبای و خاص ایرانی زیبایی چشم نوازی دارد که به راحتی می توان آن را با سنگ مرمریت امپرادور مقایسه کرد.</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:16px;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%"><strong><a href="http://eiffelstone.com/"><span style="color:#000000;">&nbsp;سنگ دهبید</span></a><span style="color:#000000;"> </span></strong><span style="color:#000000;">را به عنوان سنگ لوکس در صنعت ساختمان&nbsp; می توان محسوب کرد.</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:16px;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%">&nbsp;دلیل اصلی محبوبیت این سنگ شفافیت و زیبایی بسیار بالای آن است که آن را دقیقا با برترین سنگ های مرغوب خارجی قابل رقابت کرده است.</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:16px;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%">&nbsp;در حقیقت این سنگ را سنگی لاکچری می دانند و قیمتی نسبتا بالا دارد که با کیفیت و ارزش بالای آن متناسب به نظر می رسد.</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:16px;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%"><span style="color:#000000;">&nbsp;در بسیاری المان </span><strong><span style="color:#000000;">ها </span><a href="http://eiffelstone.com/"><span style="color:#000000;">سنگ دهبید</span></a><span style="color:#000000;"> </span></strong><span style="color:#000000;">از امپرادور بهترو بالاتر است و از نظر قیمت نیز به مراتب به صرفه تر می باشد.</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="font-size:16px;"><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%">&nbsp;البته میزان رگه های موجود در سنگ های مرمریت دهبید و همچنین رنگ زمینه بر اساس خواست مشتری قابل تغییر است و محدودیتی درحقیقت وجود ندارد.</span></span></span></span></span></span></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"></span></p>

<p dir="RTL" style="text-align: justify;"><span style="color:#000000;"></span></p>

<p dir="RTL"><span style="font-size:16px;"><span style="font-family:IRANSans;"><a href="http://eiffelstone.com/"><span style="color:#9b5302;"><strong><span style="direction:rtl"><span style="unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span style="line-height:107%">سنگ ایفل &ndash; گروه تولیدی,معدنی سنگ دهبید&nbsp; </span></span></span></span></strong></span></a></span></span><span style="color:#9b5302;"></span></p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL"><span style="font-size:12px;"><span style="font-family:IRANSans;"><a href="http://eiffelstone.com/"><span style="color:#9b5302;"><strong>بازگشت به صفحه اصلی</strong></span></a></span></span></p>

<p dir="RTL">&nbsp;</p>

<p dir="RTL" style="text-align: center;"><span style="color:#000000;"></span></p>

 

سنگ دهبید کرم و مشکی :

درحقیقت سنگ دهبید مرغوب وبا کیفیت داخلی, هم از نظر کیفیت وهم از نظرقیمت مزیت های رقابتی زیادی در مقایسه با رقبای خارجی خود دارد. به طورکلی تعیین قیمت سنگ مرمریت دهبید بر اساس نوع,درجه بندی و اندازه وابعاد سنگ صورت می گیرد

 

سنگ دهبید کرم:

 دارای زمینه ای روشن و شفاف است که رگه های یخی زیبایی دارد.

 

 مهمترین ویژگی سنگ دهبید کرم :

 

ساب پذیری بسیار بالا است.این سنگ پس از فرآوری با استفاده از یووی,به کیفیت بسیار بالایی می رسد و به بازار عرضه می شود

 پالیشر سنگ باید از نوع عالی انتخاب شود تا شفافیت این سنگ زیبا و مرغوب حفظ گردد .

 سنگ دهبید به عنوان یک سنگ لوکس ساختمانی محبوب معماران و طراحان داخلی است و از رنگ های روشن تا تیره را دربر می گیرد و بیشتر در دو رنگ کرم و مشکی دربازار بیشتر مورد توجه قرار می گیرد

سنگ مرمریت مرغوبی که در منطقه دهبید استان فارس در کشور عزیزمان تولید می گردد و در حقیقت ,معدن این سنگ در این منطقه قرار دارد به سنگ دهبید معروف شده و به علت کیفیت و مرغوبیت بالایی که دارد,در بازار بین المللی نیز برای خود اعتبار زیادی کسب نموده است

 

 سنگ دهبید تیره یا مشکی :

 

 شفافیت و زیبایی بالایی دارد.اما تفاوت آن با سنگ کرم این است که زمینه آن تیره می باشد.

 از دیگر خواص سنگ های دهبید که باعث ارزشمند تر شدن آن می شود می توان به مقاومت سایشی زیاد,استحکام بالا و جذب آب بسیار کم اشاره نمود.

این سنگ زیبای و خاص ایرانی زیبایی چشم نوازی دارد که به راحتی می توان آن را با سنگ مرمریت امپرادور مقایسه کرد.

 سنگ دهبید را به عنوان سنگ لوکس در صنعت ساختمان  می توان محسوب کرد.

 دلیل اصلی محبوبیت این سنگ شفافیت و زیبایی بسیار بالای آن است که آن را دقیقا با برترین سنگ های مرغوب خارجی قابل رقابت کرده است.

 در حقیقت این سنگ را سنگی لاکچری می دانند و قیمتی نسبتا بالا دارد که با کیفیت و ارزش بالای آن متناسب به نظر می رسد.

 در بسیاری المان ها سنگ دهبید از امپرادور بهترو بالاتر است و از نظر قیمت نیز به مراتب به صرفه تر می باشد.

 البته میزان رگه های موجود در سنگ های مرمریت دهبید و همچنین رنگ زمینه بر اساس خواست مشتری قابل تغییر است و محدودیتی درحقیقت وجود ندارد.

 

سنگ ایفل – گروه تولیدی,معدنی سنگ دهبید 

 

بازگشت به صفحه اصلی

 


 

 

 

 

جهت اطلاع از قیمت محصولات سنگ ایفل تماس بگیرید.

    

 

جهت اطلاع از قیمت محصولات تماس بگیرید.

 

 

 

    

 

 

مقالات  سنگ ایفل   

______________________________

 

  همه چیز درباره سنگ دهبید

 

  مزایای سنگ درنمای ساختمان

 

  خصوصیات سنگ های ساختمانی

 

  استاندارد های سنگ ساختمانی

 

 

محصولات تولیدی  سنگ ایفل   

______________________________

 

 

 ارتباط با سنگ ایفل   

______________________________

 

   مینی سیتی شهرک قائم م نیایش خ مهر آسا جنب فروشگاه جانبو پلاک ۶۴ 

 

     

 

   تلفن : 02122461087

 

       

 

 

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد